Phương án bảo vệ

LH: 0911911577 ĐỂ nhận phương án đầy đủ không bị lỗi


PHẦN A: THÔNG TIN KHẢO SÁT

1.     
Địa
điểm: Dương Thị Mười, Q12
, Tp.HCM

2.     
Quy
mô: là khu cao Chung cư 3 Block 

3.      Tình trạng hiện tại: Đã đi vào hoạt
động

4.      Khu dân cư trẻ, thu nhập trung bình
khá, tình hình ANTT tương đối phức tạp

PHAÀN B: K
HOẠCH
BẢO VỆ

 I. 
B
Ố TRÍ NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Bố trí

Mật danh

Số vị trí

Thời gian

Quân số

Cổng Chính

A

01 vị trí

24/24h

02

Sảnh B1

B

01 vị trí

24/24h

02

Camera

C

01 vị trí

24/24h

02

A1,A2

D

01 vị trí

24/24h

02

Tuần
tra chung

E

01 vị trí

24/24h

02

 

Diễn giải:

Ca 1:   Từ 07h00 – 19h00: Bố trí 05 nhân viên bảo vệ

Ca 2:   Từ 19h00 – 07h00:
Bố trí 05 nhân viên bảo vệ

Tổng cộng 5 nhân viên làm việc trực tiếp.

Nhân viên dự phòng: 02 NV.

Tổng cộng: 5 NVBV.

Trong đó : 

II.  NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ BÁCH THẮNG

1.     
Trách nhiệm:

                 
Coâng
ty TNHH Dòch Vuï Baûo Veä Baùch Thaéng coù traùch nhieäm ñaûm baûo an toaøn, an
ninh, traät töï cho toaøn boä chung cö.

        
Ñaûm
baûo soá löôïng nhaân vieân tröïc taïi toøa nhaø 24/24 giôø keå caû CN, ngaøy
leã vaø teát.

Đảm bảo về tính chuyên nghiệp, mỹ quan an ninh(
tư thế, tác phong, đồng phục
ng cö.

        
Ñaûm
baûo soá löôïng nhaân vieân tröïc taïi toøa nhaø 24/24 giôø keå caû CN, ngaøy
leã vaø teát.

        
Đảm
bảo về tính chuyên nghiệp, mỹ quan an ninh( tư thế, tác phong, đồng phục…)

2.     
Nhieäm vuï cuûa Baûo Veä laøm vieäc
taïi chung c
ư.

Höôùng daãn khaùch vaøo ñuùng nôi caàn
lieân heä khi coù nhu caàu.

            – Trực camera tòa nhà, chung cư;

            – Đảm
bảo an ninh khu vực bảo vệ;

            – Gồm
sảnh B1; cổng; A1,A2

     – Tuần tra kiểm soát An ninh khu vực

     – Đề
phòng  trộm cắp từ bên  ngoài vào, giữ an ninh trật tự và ngăn chặn
trộm cắp, móc túi.

          – Luôn luôn tuần tra, Ngaên ngöøa
chaùy noå, giaûi taùn ñaùm ñoâng khi coù söï coá.

– Kieåm
tra thường xuyên heä thoáng choáng
troäm, chng đột nhp.

          – Kieåm soát  ñoà
ñaïc lôùn trong khu vöïc Chung cö (nhà
thầu, nhà cung cấp, đơn vị
kinh doanh).

– Kieåm
tra heä thoáng phoøng chaùy vaø chöõa chaùy, sô taùn (bao goàm sô ñoà loái
thoaùt khaån caáp vaø kieåm tra tín hieäu aâm thanh baùo ñoäng).

Ñeå
ñaûm baûo ñöôïc taát caû caùc yeâu caàu nhieäm vuï treân ñöôïc thöïc hieän toát
vaø an ninh phoøng choáng troäm caép, chaùy noå toát. Taát caû nhaân vieân laøm
vieäc trong Chung cö noùi chung vaø ñaëc bieät nhaân vieân Baûo Veä noùi rieâng phaûi tuaân thuû theo quy
trình laøm vieäc.

PHAÀN C: QUY TRÌNH LAØM VIEÄC

I . CA TRÖÏC

1.      Nhaân vieân baûo veä seõ khoâng ñöôïc
ñoåi phieân tröïc cho baát kyø ñoàng nghieäp naøo khoâng ñuû ñieàu kieän laøm
vieäc do tröôùc ñoù uoáng röôïu, caùc chaát gaây say hay gaây nguõ khaùc, do
beänh taät hoaëc baát cöù lyù do naøo vi phaïm noäi quy cuûa BQL Chung cö vaø
Coâng Ty Baûo Veä BAÙCH THAÉNG.

2.      Moät nhaân vieân ñöôïc xem laø khoâng
thích hôïp vôùi nhieäm vuï neáu bò phaùt hieän trong hôi thôû coù noàng ñoä
coàn, men say hoaëc neáu nhaân vieân ñoù khoâng kieåm soaùt ñöôïc hoaøn toaøn
haønh vi cuûa mình, hoaëc nhaân vieân ñoù bò suy yeáu do ñau beänh.

3.      Nhaân vieân baûo veä seõ nhaän nhieäm
vuï vaøo nhöõng thôøi ñieåm thích hôïp maø ñoäi tröôûng ñaõ saép xeáp trong
lòch tröïc ñöôïc coâng boá. Moät nhaân vieân chæ ñöôïc xem laø “ñang laøm
nhieäm vuï” khi coù maët taïi vò trí ñöôïc phaân coâng vôùi ñaày ñuû ñoàng
phuïc.

4.      Nhieäm vuï chæ ñöôïc hoaøn thaønh:

        
Sau
khi nhaân vieân baûo veä ñöôïc ñoåi ca tröïc ñuùng qui ñònh.

        
Theo
söï phaân coâng cuûa caáp treân.

        
Vaøo
nhöõng thôøi ñieåm ñaõ saép xeáp trong lòch tröïc baûo veä vaø sau ca tröïc ñaõ
baøn giao vò trí baûo veä theo ñuùng quy ñònh cuûa Baûo veä BAÙCH THAÉNG.

II/ . NHÖÕNG QUI ÑÒNH TRONG KHI THI
HAØNH NHIEÄM VUÏ BAÛO VEÄ

1. Trong khi laøm nhieäm vuï nhaân vieân
baûo veä phaûi:

a.     
Lòch
söï, nhaõ nhaën vaø taïo cho mình moät phong caùch chuyeân nghieäp, luoân taïo
uy tín cho chính mình vaø cho caáp treân cuûa mình.

b.     
Trình
dieän ñuùng giôø vaø nhaän traùch nhieäm ôû vò trí ñöôïc giao, thöïc hieän
nhieäm vuï trong suoát thôøi gian ñöôïc yeâu caàu vaø ôû taïi vò trí tröïc cho
ñeán khi coù ngöôøi thay theá.

c.     
Thöïc
hieän taát caû caùc nhieäm vuï ñöôïc giao vaø tuaân thuû moïi qui ñònh, noäi
quy, thöïc hieän moïi chæ thò baèng vaên baûn hay baèng meänh leänh cuûa caáp
treân.

d.     
Trong
tình huoáng caàn thieát, phaûi haønh ñoäng nhanh choùng vaø chính xaùc, phaûi
baùo caùo trong thôøi gian sôùm nhaát vôùi ñoäi tröôûng moïi thoâng tin, moïi
lôøi phaøn naøn hoaëc moïi quan saùt veà vaán ñeà an toaøn, an ninh.

e.     
Maëc
ñuùng ñoàng phuïc, luoân goïn gaøng caûnh giaùc vaø xem xeùt caån thaän moïi
vieäc trong phaïm vi traùch nhieäm ñöôïc giao phoù.

f.      
Traû
lôøi moïi caâu hoûi moät caùch lòch söï vaø toân troïng, neáu khoâng bieát caâu
traû lôøi phaûi baùo cho ñöông söï bieát ngöôøi maø hoï phaûi gaëp ñeå coù
ñöôïc nhöõng thoâng tin muoán bieát.

g.     
Luoân
caäp nhaät, ghi cheùp trong soå tröïc moïi ngöôøi ra vaøo trong khu vöïc traùch
nhieäm cuûa mình, ghi laïi giôø ra vaøo.

2.  Trong khi ñang laøm
nhieäm vuï nhaân vieân baûo veä khoâng ñöôïc:

a.        
Cho
nhöõng nhaân vieân baûo veä khoâng thuoäc ca tröïc vaøo vò trí laøm vieäc,

b.       
Söû
duïng ngoân töø khieám nhaõ, soå saøng, xuùc phaïm hay caûi coï, ñe doïa baèng
haønh ñoäng hay baèng lôøi noùi hoaëc coù nhöõng haønh vi thoâ loã, ngang
ngaïnh ñoái vôùi khaùch haøng.

c.        
Ñaùnh
nhau hay tham gia vaøo baát kì haønh ñoäng phaù hoaïi naøo ngaên trôû ñeán
hoaït ñoäng cuûa Chung cö

d.       
Xin
xoû hoaëc nhaän quaø caùp tröø khi chöa coù pheùp cuûa ban laõnh ñaïo khaùch
haøng vaø Coâng Ty Baûo Veä BAÙCH THAÉNG.

e.       
Thaûo
luaän hay tieát loä baát cöù thoâng tin gì veà nhieäm vuï cuûa mình, hoï teân,
chöùc vuï, ñieän thoaïi cuûa CBCNV coâng ty vaø ñoái taùc hoaëc baát cöù vaán
ñeà gì coù lieân quan ñeán coâng vieäc, thôøi gian bieåu…… tröø khi coù ban
laõnh ñaïo BQL
Chung cö
 yeâu caàu ñeå cung caáp.

f.         
Nguû
hoaëc ngoài trong tö theá khieán ngöôøi khaùc coù aán töôïng veà tính chuyeân
nghieäp hoaëc thaùi ñoä baát caån trong coâng vieäc.

g.       
Rôøi
khoûi vi trí baûo veä, tröø nhöõng tröôøng hôïp sau:

        
Thôøi
ñieåm ñöôïc qui ñònh trong lòch tröïc, ñoåi gaùc, hay söï ñieàu ñoäng cuûa caáp
treân.

        
Giuùp
ñôû ngöôøi bò thöông.

        
Tröôøng
hôïp hoûa hoïan hay nhöõng tình huoáng khaån caáp.

        
Neáu
phaûi rôøi khoûi vò trí vì baát cöù lyù do naøo khoâng ñöôïc neâu treân thì
phaûi thoâng baùo caøng sôùm caøng toát cho ca tröôûng, hoaëc moät nhaân vieân
khaùc thöïc hieän caàn thieát ñeå baûo veä vò trí khi vaéng maët.

h.       
Thaùo
boû baát cöù phaàn naøo cuûa ñoàng phuïc, maëc ñoàng phuïc khoâng ñuùng qui
ñònh.

i.         
Ñeå
maát söï kieåm soaùt baát cöù chìa khoùa naøo maø mình ñang chòu traùch nhieäm
giöõ, nhöng chìa khoùa naøy chæ ñöôïc baøn giao cho ngöôøi tröïc ca sau hoaëc
caát vaøo nhöõng nôi ñaõ ñöôïc qui ñònh.

j.         
Thaùo
gôõ baát kì thöù gì trong khu vöïc CHUNG CÖ maø khoâng coù vaên baûn cho pheùp.

k.       
Tieán
haønh, kieåm tra hoaëc khaùm xeùt ngöôøi tröø khi coù söï chæ thò cuûa caáp
treân.

3.       
Những
quy định khác

a.        
Neáu nhaân vieân baûo veä nhaän ñöôïc moät lôøi
phaøn naøn, phaûi thu nhaän moïi döõ lieäu, thoâng tin vaø baùo caùo cho Ñoäi
Tröôûng, Giaùm Saùt  ngay.

b.        
Trong khi tieán haønh nhieäm
vuï chæ ñöôïc duøng vuõ löïc khi caàn thieát ñeå baét giöõ keû xaâm nhaäp,
hoaëc ñeå baûo veä khaùch, caùn  boä
nhaân  vieân
 chung cö trong tröôøng hôïp
töï veä.

c.        
Khoâng ñöôïc töï yù kí vaøo ñôn kieän choáng
laïi baát cöù ai bò giam giöõ hoaëc coù lieân quan trong moät vuï tranh chaáp
maø khoâng coù söï chaáp thuaän cuûa ban laõnh ñaïo chung cöCoâng
Ty Baûo Veä BAÙCH THAÉNG.

d.        
Khoâng ñöôïc kí vaøo bieân nhaän hoaëc baát cöù
taøi lieäu naøo neáu khoâng ñöôïc pheùp cuûa Ñoäi Tröôûng, Giaùm Saùt.

e.        
Khoâng bao giôø ñöôïc ñöa ra baát cöù moät
thoâng tin  naøo cho phoùng vieân baùo
chí hoaëc baát cöù thaønh vieân naøo cuûa toøa soïan baùo, ñaøi phaùt thanh
truyeàn hình veà caùc hoaït ñoäng cuûa ban laõnh ñaïo maø khoâng coù pheùp cuûa
caùc caáp laõnh ñaïo.

f.         
Gian traù vieát baùo caùo sai söï thaät, nguû
trong luùc laøm nhieäm vuï, baát phuïc tuøng, söû duïng vaø taøng tröû caùc
chaát gaây say trong luùc laøm nhieäm vuï hoaëc 8 tieáng tröôùc giôø vaøo ca
tröïc, gaây maát maùt do coù yù caåu thaû, töø choái söï phaân coâng hoaëc
chaáp haønh nhieäm vuï, laøm vieäc rieâng 
trong luùc laøm nhieäm vuï,  laøm
baát cöù vieäc gì gaây maát uy tín cho baûn thaân vaø khaùch haøng. Caùc
tröôøng hôïp vi phaïm hoaëc taùi vi phaïm ñeàu bò xöû lyù nghieâm minh.

g.        
Tröôøng hôïp hoûa hoïan..

      
Nhaân vieân baûo veä BAÙCH THAÉNG tröïc taïi chung
phaûi thöïc hieän caùc phöông aùn phoøng chaùy chöûa chaùy,
cöùu hoä, cöùu naïn taïi chung cö. Thöïc hieän vôùi tinh
thaàn chuû ñoäng, traùch nhieäm cao nhaát. Baùo caùo söï vieäc baèng vaên baûn
ngay sau khi xaûy ra söï vieäc ñeå ban Laõnh Ñaïo coù höôùng xöû lyù.

III/
.NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG VỊ TRÍ

1.Vị trí cổng
chính
: 01 vị trí 24/24

      
Bố trí 01 nhân viên bảo vệ, 01 bảo vệ
chốt cổng vào- mật danh A Kiểm soát người , phương tiện ra vào tòa nhà, kiểm
soát an ninh khu vực cổng chính.

2.Vị
trí camera C1:24/24:
 Mật Danh “C”

Nhiệm
vụ vị trí theo dõi hệ thống camera

        
Giaùm saùt an ninh an toaøn qua heä thoáng Camera. Theo doõi
quan saùt nhaän dieän ngöôøi ra vaøo qua heä thoáng Camera , phoái hôïp vôùi
taát caû caùc vò trí qua heä thoáng baùo caùo kòp thôøi xöû lyù caùc söï coá,
duy trì noäi quy, quy ñònh cuûa Ban Quaûn Lyù chung c
ư,
ghi cheùp ñaày ñuû vaøo soå, baùo caùo ngaøy, tuaàn..

        
Xöû
lyù caùc heä thoáng baùo chaùy, baùo ñoäng..nhaän lieân laïc baùo caùo an ninh,
an toaøn cuûa töøng vò trí.

        
Phaùt
hieän vaø baùo caùo vôùi
các v trí kòp thôøi nhöõng ñoái töïông coù khaû nghi xaâm nhaäp vaøo CHUNG CÖ ñeå
theo doõi xöû lyù.

        
Lieân
laïc phoái hôïp caùc vò trí nhaân vieân an ninh trong CHUNG CÖ thaät nhanh
nheïn
.

3.    Vị
trí tầng trệt: (
E) vị trí đội trưởng, đội
phó 24/24

        
Bố trí 01nhân viên bảo vệ, 01 bảo vệ Tuần
tra kiểm soát chung toàn bộ chung cư-Mật Danh “E”.

Nhiệm vụ :

        
Duy trì an ninh khu vực kết hợp với vị
trí cổng, vị trí tầng hầm để kịp thời xử lý tình huống khi cần thiết tại khu
chung cư.

        
Kiểm tra thang máy và báo cho Kỹ thuật phụ trách nếu thấy thang máy bị khóa (hiện dấu X).

        
Đảm nhận vị trí tuần tra vào ban ngày
lẫn ban đêm, kết hợp cùng vị trí cổng chính đảm bảo an toàn, an ninh cho tòa
nhà

        
Chòu
traùch nhieäm giaùm saùt quaûn lyù tröïc tieáp, saép xeáp lòch tröïc vaø ñieàu
haønh coâng vieäc ñöôïc phaân coâng, hoã trôï höôùng daãn nhaân vieân döôùi
quyeàn khi caàn thieát. Tö vaán, phaùt hieän caùc loã hoûng kòp thôøi cuøng BQL
chung c
ư ñöa ra giaûi phaùp phoøng ngöøa,
khaéc phuïc..

        
Laø
ngöôøi ñaïi dieän tröïc tieáp thay maët Gíam Saùt  coâng ty phoái hôïp vôùi BQL CHUNG CÖvaø Kyõ
Thuaät giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong coâng vieäc haøng ngaøy.
Tham gia coâng taùc ñieàu tra caùc söï coá , tai naïn.. baûo veä taêng cöôøng hoã
trôï khaån caáp.

        
Chòu
traùch nhieäm baùo caùc tröôøng hôïp söï coá xaûy ra, baùo caùo ngaøy, tuaàn
vôùi baèng vaên baûn vôùi ban Giaùm Saùt cuõng nhö BQL chung c
ư.

        
Tham
gia caùc cu
ộc hoïp cuøng BQL CHUNG CÖ cuøng ñöa ra caùc kieán nghò coâng taùc baûo veä.

        
Kieåm
tra höôùng daãn ñoân ñoác caùc vò trí laøm vieäc, ñöa ra nhöõng cuoäc hoïp ñoäi
phoå bieán coâng vieäc ñaõ ñaït ñöôïc vaø chöa ñöôïc vaø keá hoaïch cho coâng
vieác tôùi.

        
Hỗ trợ các vị trí trong giờ cao điểm.

        
Cứ 1h tuần tra đôn đốc, nhắc nhở  nhân viên làm việc tất cả các vị trí.

        
Phát hiện nhắc nhở các trường hợp vi
phạm,
lập biên bản đối với các trường hợp vi
phạm nội quy của t
òa
nhà .

        
Kiểm soát , ngăn chặn và bắt giữ mọi
hành vi phá phách , trộm cắp. Phối hợp với 
quản lý tòa nhà điều hành đội bảo vệ .

        
Báo cáo ghi nhận , đánh giá mọi hoạt
động trong ngày của khách,  của hộ dân
cho BQL Chung cư .

        
Kiểm tra sổ sách tại các vị trí bảo vệ.

4.     
Vị trí Sảnh B1: (B)
:

        
Bố trí 01nhân viên bảo vệ, 01 bảo vệ Tuần
tra kiểm soát Sảnh B1 chung cư-Mật Danh “B”.

Nhiệm vụ :

        
Duy trì an ninh khu vực kết hợp với vị
trí “E”.

        
Hướng dẫn Công dân khu dân cư đang ký đồ
ra vào hoặc khách hàng khi liên hệ công việc, lưu trú…

        
Đảm nhận vị trí tuần tra vào ban ngày
lẫn ban đêm đảm bảo an toàn, an ninh cho tòa nhà

5.     
Vị trí Sảnh A1, A2: (D)
:

        
Bố trí 01nhân viên bảo vệ, 01 bảo vệ Tuần
tra kiểm soát Khu vực A1, A2 khu chung cư-Mật Danh “D”.

Nhiệm vụ :

        
Duy trì an ninh khu vực kết hợp với vị
trí “E”.

        
Tuần tra kiểm soát khu vực phụ trách,
ngăn ngừa các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, chủ động phát hiện kịp
thời các hành vi xấu, đe dọa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt khu chung
cư.

        
Đảm nhận vị trí tuần tra vào ban ngày
lẫn ban đêm đảm bảo an toàn, an ninh cho tòa nhà

PHAÀN D/ PHÖÔNG AÙN XÖÛ LYÙ MOÄT SOÁ
TÌNH HUOÁNG:

I.         
KẺ GIAN ĐỘT NHẬP VÀO MỤC TIÊU:

 Khi nhân viên
bảo vệ phát hiện thấy kẻ gian đột nhập vào mục tiêu, cần có các bước sau:

1)      Xác
định kẻ phạm pháp:

Yêu cầu nhân viên bảo vệ
phải có những nhận định như sau:

        
Tuổi tác, tác phong (lịch sự hay cẩu thả).

        
Màu sắc, chủng loại quần áo đang mặc.

        
Đầu tóc, hình dáng, gương mặt, nam hay nữ.

2)      Xác
định vị trí kẻ phạm pháp:

        
Nơi kẻ phạm tội đang thực hiện hành vi phạm pháp
(vd: trộm đồ của SHOP, có tính chất lừa đảo thông qua sự thông báo của nhân
viên bán hàng, móc túi của các khách hàng khác…).

        
Phán đoán các lối thoát mà kẻ gian có thể thoát đi.

        
Phán đoán mức độ, khả năng chống trả của kẻ gian
dựa vào các biểu hiện tội phạm chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, có bao
nhiêu người… Nhân viên bảo vệ phải phán đoán chúng sẽ phối hợp hành động như
thế nào.

CHÚ Ý:
Trong giai đoạn này nhân
viên bảo vệ cần phải:

        
Bằng sự khéo léo không cho kẻ gian phát hiện ra
mình đã biết được những việc làm phạm pháp của chúng.

        
Dùng các phương tiện thông tin có sẵn (bộ đàm),
liên lạc với các vị trí khác trong mục tiêu để họ được biết và đến hỗ trợ.
Thông tin bằng bộ đàm phải ngắn, gọn và chính xác.

        
Thông tin cho các vị trí biết được các đặc điểm
nhận dạng của đối tượng mà mình đã ghi nhận được.

3)      Phối
hợp bắt giữ:

         
Người chỉ huy cao nhất tại mục tiêu lúc đó (chỉ
huy, ca trưởng) hoặc nếu không có thì chính nhân viên bảo vệ phát hiện tổ chức
công tác bắt giữ.

         
Tất cả các vị trí nhanh chóng tiến hành phối hợp,
bao vây nơi có kẻ gian. Yêu cầu di chuyển nhẹ nhàng, chú ý không tiếng động, âm
thanh, ánh sáng.

         
Giám sát chặt chẽ các lối thoát nơi hiểm yếu. Đặc
điểm các lối thoát ra nơi phương tiện di chuyển, chuyên chở. Khép chặt vòng vây
áp sát các đối tượng cần bắt giữ.

         
Nếu vị trí chỉ có một nhân viên bảo vệ thì sau khi
xác định rõ các đặc điểm, tùy thuộc vào khả năng của mình có thể trực tiếp xử
lý hoặc chờ lực lượng hỗ trợ. Đương nhiên không để kẻ gian thoát được, phải tìm
ra biện pháp trước khi kẻ gian rút đi dù chỉ có một mình. Hoặc kẻ gian quá đông
thì phải có biện pháp quan sát, ghi nhận thật rõ ràng chính xác đối tượng phạm
pháp để phục vụ công tác điều tra sau này.

4)      Bắt
giữ:

         
Sau khi đã tiếp cận được kẻ gian, nhanh chóng dùng
các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp bắt giữ kẻ gian.

         
Áp dụng đúng luật phòng vệ chính đáng.

         
Áp dụng đúng việc, bắt giữ kẻ phạm pháp quả tang,
không nhất thiết phải dùng tới vũ lực. Tùy theo mức độ phản kháng của người
phạm tội.

         
Khi bắt giữ người cần cố gắng giữ nguyên hiện
trường.

5)      Các
biện pháp xử lý tiếp theo:

         
Lập biên bản vụ việc

         
Bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

         
Đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở trốn thoát.

         
Chú ý bảo vệ các tang chứng, vật chứng và nhất là
nhân chứng.

         
Ngăn chặn không cho người hiếu kỳ vào mục tiêu để
xem sự việc.

         
Thông báo cho đơn vị chủ quản, công an địa phương
và công ty được biết vụ việc.

         
Tùy theo mức độ thiệt hại tính, chất vụ việc mà cần
phải đưa người phạm pháp, biên bản vụ việc, nhân chứng, vật chứng đến cơ quan
công an.

II.      
TRÌNH
T
Ự THỰC HIỆN KHI XẢY RA KHIẾU
NẠI ĐÔNG NGƯỜI
.

1.      Tröôøng
hôïp ít ngöôøi keùo ñeán thì giöõ traät töï, giaûi thích cho hoï bieát caùc quy
ñònh cuûa Chung cư vaø baùo cho laõnh ñaïo Chung cư ,
laõnh ñaïo cty Baùch Thaéng ñeán giaûi quyeát.

2.      Tröôøng
hôïp nhieàu ngöôøi keùo ñeán, coù thaùi ñoä quaù khích, gaây roái traät töï
coâng coäng nghieâm troïng thì ñoùng cöûa khoâng cho hoï vaøo vaø baùo cho
laõnh ñaïo Chung cư, laõnh ñaïo coâng ty BTS ñeå chæ ñaïo vaø goïi
ñieän khaån caáp cho coâng an 113 hoaëc coâng an ñòa phöông nôi gaàn nhaát ñeán
giaûi quyeát.

III.    CÔNG
TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:

Công tác PCCC là nghĩa vụ
và trách nhiệm của toàn dân. Tất cả công dân phải tham gia tích cực công tác
PCCC. Luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phòng chống các vụ việc
có thể xảy ra. Đặc biệt với các lực lượng vũ trang, lực lượng PCCC, và các lực
lượng bảo vệ địa phương lại cần phải chú trọng điều này. Nhân viên bảo vệ luôn
luôn xác định nghiệp vụ PCCC cũng là những nhiệm vụ chính, nhằm mang lại an toàn
cho mục tiêu. Do đó mỗi nhân viên bảo vệ phải được trang bị kiến thức PCCC thật
đầy đủ về tất cả các chi tiết nhằm thống nhất phương pháp khi mục tiêu xảy ra
hỏa hoạn.

1)      Xác
định chung về vụ việc hỏa hoạn:

  • Xác
    định cháy thật hay cháy giả:

Sau khi nhận được tín
hiệu báo cháy, nhân viên bảo vệ cần phải xác định vụ việc cháy thật hay cháy
giả bằng cách liên lạc với các vị trí bảo vệ, bộ phận kỷ thuật trong mục tiêu
để biết được tín hiệu báo cháy chính xác là từ đâu trong mục tiêu, hay báo cháy
do trục trặc trong bộ phận báo cháy hoặc do sơ ý bấm vào nút báo động cháy.

  • Xác định địa điểm cháy:

       
Xác định chính xác địa điểm cháy trong mục tiêu.

       
Xác định được các lối ra vào, thoát hiểm, các lối
dành cho xe chữa cháy có thể vào được.

       
Xác định khu vực nguy hiểm, xăng dầu, hóa chất,
gas, các chất dễ cháy nổ có thể lan ra.

  • Xác định tính chất của vụ cháy:

Nhân viên bảo vệ phải xác
định tính chất cháy lớn hay cháy nhỏ, nghiêm trọng hay không thông qua các biểu
hiện sau đây:

       
Căn cứ vào độ cao của ngọn lửa, nhiệt độ và diện
tích của đám cháy.

       
Căn cứ vào tốc độ lan ra của đám cháy.

       
Căn cứ vào vật liệu địa hình của các khu vực lân
cận, dễ bị bắt cháy không, để xét đoán được vụ việc hỏa hoạn.

       
Xác định tính chất đám cháy là thường, cháy điện,
cháy hóa chất, cháy xăng, dầu…

2)      Xử lý
các vụ việc hỏa hoạn:

        
Khi phát hiện ra đám cháy nhân viên bảo vệ phải cúp
ngay cầu dao điện, mở cửa khu vực bị cháy, nhằm đảm bảo an toàn cho người trong
khu vực bị cháy.

        
Phát động báo cháy bằng nhiều cách: hô lớn, đánh
kẻng…, tạo sự chú ý cho mọi người biết có xảy ra cháy.

        
Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của vụ cháy, điện
thoại cho công an PCCC (114).

        
Hướng dẫn mọi người di tản dần ra khỏi đám cháy,
theo lối thoát hiểm.

        
Chú ý:

·        
Tập trung mọi người về địa điểm an toàn, căn cứ vào
đám cháy, hướng gió, diễn biến của đám cháy có lan đến địa điểm đó hay không.

·        
Vận chuyển tài sản đắt tiền, tài liệu quan trọng ra
khỏi mục tiêu.

·        
Không vì các tài sản quí giá, quan trọng mà có
những hành động nguy hiểm đến tính mạng của người chữa cháy.

·        
Cứu chữa người bị thương. Nếu phát hiện người bị
thương trong đám cháy phải cứu ra ngay và đưa đi cấp cứu.

·        
Cách ly các vật dễ cháy ra khỏi đám cháy.

·        
Bảo vệ vòng ngoài không cho kẻ gian tranh thủ lúc
lộn xộn vào khu vực để trộm cắp.

·        
Chuẩn bị lối đi ngắn nhất, thuận lợi cho xe chữa
cháy vào chữa cháy. Cử một người đứng hướng dẫn.

3)      Các
biện pháp xử lý tiếp theo:

Sau khi vụ cháy kết thúc nhân viên bảo vệ phải:

        
Bảo vệ hiện trường để thực hiện công tác điều tra
đặc biệt là địa điểm xảy ra cháy đầu tiên.

        
Lập biên bản báo cháy cho các ban nghành chức năng
để phối hợp điều tra.

4)      Một số
điều cần chú ý trong hỏa hoạn:

        
Tùy tính chất, đặc điểm của vụ cháy để dùng các
phương tiện chữa cháy cho phù hợp. Ví dụ:

·        
Cháy thường có thể dùng nước hoặc bình khí.

·        
Cháy xăng dầu, hóa chất: Không được dùng nước, phải
dùng bình khí, bột cát.

·        
Cháy điện dùng bình khí, bột cát.

        
Thao tác sử dụng bình cứu
hỏa: (chụp, giật, cầm, nắm, nhắm, bóp, lia)

·        
Chụp: chụp bình chữa cháy chạy đến nơi có sự cố
cháy nổ xảy ra (bình khí CO2, bình bột)

·        
Giật: đặt bình chữa cháy xuống, giật chốt an toàn.

·        
Cầm: bình chữa cháy lên khoảng cách với đám cháy
1m50 thuận chiều gió.

·        
Nắm: tay còn lại nắm lấy vòi chữa cháy.

·        
Nhắm: đưa vòi chữa cháy hướng vào trung tâm ngọn
lửa.

·        
Bóp: tay cầm bình bóp cò

·        
Lia: qua hai bên và xung quanh.

Chú Ý:

        
Khi nắm vòi phải nắm ngay tay nắm bóp đầu vòi. Đề
phòng áp lực mạnh quay ngược vòi vào người sử dụng.

        
Khi phun phải khụy người thấp xuống và đồng thời
phải rê đầu vòi qua hai bên để dập tắt đám cháy. Khoảng cách từ bình chữa cháy
đến đám cháy khoảng 1m50.

IV/. COÂNG TAÙC AN
TOAØN TRONG COÂNG TY.

       
Taát
caû ngöôøi lao ñoäng phaûi öu tieân phoøng ngöøa tai nan, vaø giaûi quyeát söï
coá ruûi ro cho ngöôøi bò naïn tröôùc khi laøm nhöõng vieäc khaùc.

       
Taát
caû nhöõng ngöôøi lao ñoäng tröôùc khi laøm vieäc ñeàu phaûi ñöôïc huaán luyeän
tröôùc veà an toaøn lao ñoäng.

       
Ngöôøi
lao ñoäng phaûi tuaân thuû nghieäm chænh moïi chæ thò, bieän phaùp an toaøn vaø
veä sinh lao ñoäng cuûa ngöôøi phuï traùch coâng taùc an toaøn vaø Baûo Veä Baùch Thaéng.

       
Phaûi
luoân luoân söû duïng caùc trang thieát bò vaø duïng cuï an toaøn lao ñoäng
ñöôïc caáp phaùt, ñuùng muïc ñích, ñuùng theo höôùng daãn.

       
Neáu
phaùt hieän tình traïng khoâng an toaøn ngöôøi lao ñoäng phaûi baùo caùo ngay
cho nhaân vieâ
n giaùm saùt
an toaøn lao ñoäng (ATLÑ) hoaëc baûo
veä Baùch Thaéng neáu khoâng khi
xaûy ra tai naïn lao ñoäng thì ngöôøi ñoù phaûi chòu traùch nhieäm veà vi phaïm
ATLÑ.

       
Ngöôøi
lao ñoäng coù quyeàn töø choái tieáp tuïc laøm vieäc trong ñieàu kieän lao
ñoäng thieáu an toaøn sau khi ñaõ thoâng baùo vôùi ngöôøi chòu traùch nhieäm
veà ATLÑ.

       
Khoâng
ñöôïc söû duïng ma tuùy, huùt thuoác, uoáng röôïu hoaëc coù muøi khi ñang laøm
vieäc.

       
Khoâng
ñöôïc ñieàu khieån, vaän haønh hay söûa chöõa maùy moùc, thieát bò khi ñieàu
kieän söùc khoûe khoâng cho pheùp nhö: choùng maët, nhöùc ñaàu, buoàn nguû…

       
Baûo
veä ñoân ñoác nhaéc nhôû moïi ngöôøi phaûi giöû nôi laøm vieäc saïch seõ veà
veä sinh.

v An Toaøn Veà Ñieän

       
Nghieâm
caám nhöõng ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï ñieàu chænh, söûa ch
a caùc thieát bò ñieän hoaëc duøng
ñieän.

       
Khi
phaùt hieän hoûng hoùc veà ñieän phaûi baùo ngay cho ngöôøi coù traùch nhieäm.

       
Khi
söûa chöõa hay lau chuøi thieát bò ñieän phaûi ñaûm baûo raèng maùy ñaõ ñöôïc
caét ñieän.

       
Khoâng
ñöôïc keùo leâ vaø loâi giaät caùc thieát bò ñieän, daây ñieän.

       
Caùc
thieát bò maùy moùc söû duïng ñieän phaûi coù phích hoaëc oå caám an toaøn,
nghieâm caám vieäc söû duïng daây ñieän traàn ñaáu tröïc tieáp vaøo oå nguoàn
ñieän, söû duïng daây kim loaïi noái laøm caàu chì.

       
Caàâu
noái söû duïng ñieän phaûi ñöôïc pheùp nhaân vieâ
n quaûn lyù ñieän vaø caâu qua CP.

       
Tröôùc
khi ñoùng ñieän phaûi baûo ñaûm raèng söï an toaøn ñaõ ñöôïc kieåm tra tuyeät

       
ñoái.

       
Tröôøng
hôïp maát ñieän phaûi ngaét toaøn boä caàu dao ñieän ñeå ñeà phoøng caùc maùy
töï chaïy khi coù ñieän trôû lai.

       
Khoâng
sôø hoaëc söû duïng ñieän khi tay öôùt, hoaëc khoâng ñi giaày caùch ñieän.

       
Khoâng
cho baát cöù ai phôi hay moùc ñoà vaøo daây ñieän, duïng cuï ñieän.

       
Caùc
ñöôøng daây ñieän phaûi ñöôïc maéc an toaøn, coù truï vaø söù ngaên caùch.

       
Heä
thoáng ñeøn chieáu saùng phaûi coù boä phaän che chôû, baûo veä.

       
Caùc
xe naâng phaûi chuù yù ñeán caùc ñöôøng daây ñieän beân treân ñeå traùnh va
chaïm.

       
Khi
coù ngöôøi bò ñieän giaät nhanh choùng ngaét taát caû caùc nguoàn ñieän, ñöa
naïn nhaân ra khoûi khu vöïc coù ñieän vaø ñeå naèm thaúng ra ñaát duøng nöôùc
töôùi cho öôùt ngöôøi hoaëc duøng buøn ñaép leân khi tænh laïi môùi ñöa ñi caáp
cöùu nôi traïm xaù hoaëc beänh vieän gaàn nhaát.

v An Toaøn Veà Phoøng Chaùy Chöõa Chaùy
(PCCC
)

       
Nhaân
vieâ
n baûo veä Bách Thắng và công nhaân trong Coâng ty phaûi bieát 4
tieâu leänh chöõa chaùy.

+ Baùo ñoäng khaån caáp

+ Cuùp ñieän nôi xaõy ra chaùy.

+ Duøng bình chöõa chaùy, caùt, nöôùc ñeå daäp löûa.

+ Goïi ñieän thoaïi cho cô quan PCCC chuyeân nghieäp (114)

PHAÀN E/ NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I.                  
NHỮNG
ĐỀ XUẤT

1.      Coâng
Ty Baûo Veä BTS

Phaân coâng caùc caùn boä nhaân vieân
thöïc hieän hôïp ñoàng phaûi coù tinh thaàn 
traùch nhieäm cao, coù khaû naêng nghieäp vuï, coù baûn lónh, sieâng
naêng, coù khaû naêng hoaøn thaønh nhieäm vuï.

  1. Ban quản lý.

      
Danh
saùch ñieän thoaïi noäi boä ñeå tieän lieân heä khi coù nhu caàu, soá ñieän
thoaïi cuûa laõnh ñaïo ñeå tieän thoâng baùo, baùo caùo khi coù söï coá khaån
caáp.

      
Cung caáp tình hình phaùt sinh kòp  thôøi 
ñeå baûo veä coù bieän phaùp baûo veä.

      
Cung caáp sô ñoà Phoøng chaùy chöõa chaùy; CO2,
Bình Boït, heä thoáng töï ñoäng.

II/. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN

       
Caùn
boä nhaân vieân thöïc hieän nhieäm vuï baûo veä taïi
Chung cư toå chöùc hoïc taäp phöông aùn baûo
veä vaø höôùng daãn nhieäm vuï baûo veä, toå chöùc hoïp ruùt kinh nghieäm
thöôøng xuyeân, phoå bieán caùc tình hình môùi cho taát caû nhaân vieân laøm
nhieäm vuï taïi muïc tieâu.

       
Phoøng
Nghieäp Vuï & An Toaøn phoái hôïp, chæ ñaïo thöôøng xuyeân veà coâng taùc
nghieäp vuï nhaèm thöïc hieän toát 
nhieäm vuï vaø nhöõng ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng ñaõ kyù keát.

       
Nhaân
vieân baûo veä laøm vieäc phaûi bieát roõ maët caùc vò laõnh ñaïo ñeå chaøo
ñieàu leänh trong luùc laøm nhieäm vuï.

Treân ñaây laø Phöông aùn Bảo
vệ
Chung
do Phoøng Nghieäp Vuï & An
Toaøn  Coâng ty Dòch Vuï Baûo Veä BAÙCH THAÉNG  soaïn thaûo, 
Trong quaù trình laøm vieäc, neáu coù vaán ñeà gì phaùt sinh chuùng toâi
seõ boå sung chi tieát ñaày ñuû ñeå Phöông aùn Baûo veä ñöôïc hoaøn chænh vaø
chính xaùc. Chuùng toâi raát mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa Ms HÀ
-Chủ tịch công ty Thiên Ngân neáu coù vaán ñeà gì chöa roõ xin
vui loøng lieân heä:0911911577 ĐỂ
nhận phương án đầy đủ không bị lỗi

 

CTY TNHH DV BẢO VỆ BÁCH THẮNG

Giám đốc

 

 

Nguyễn Chí Thắng

 

 

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.