Hệ thống quản lý & bảo vệ 24/7

Vai trò và cam kết của lãnh đạo:

–          Chịu trách nhiệm về hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng;

–          Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng được thiết lập trong hệ thống quản lý chất lượng và phù hợp với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức;

–          Đảm bảo hội nhập của các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình kinh doanh của Công ty;

–          Thúc đẩy việc sử dụng tư duy tiếp cận quá trình và tư duy dựa trên rủi ro

–          Đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng luôn sẵn có

–          Thông tin về tầm quan trọng của quản lý chất lượng hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng;

–          Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt được kết quả như dự kiến;

–          Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ người đóng góp vào hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng;

–          Thúc đẩy cải tiến

–          Hỗ trợ vai trò quản lý khác có liên quan để chứng minh khả năng lãnh đạo của mình khi nó được áp dụng cho các khu vực trách nhiệm của mình.

5.5.2       Chính sách

Lãnh đạo cấp cao phải thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách chất lượng. Chính sách chất lượng phải:

–          Sẵn có và được duy trì dưới dạng thông thông tin văn bản

–          Được truyền đạt, hiểu và áp dụng trong tổ chức;

–          Sẵn có cho các bên quan tâm có liên quan, khi cần.

–          Duy trì tính bảo mật về thông tin

5.5.3 Trách nhiệm và quyền hạn của Lãnh đạo trong tổ chức

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng việc phân công, truyền đạt và và thấu hiểu trách nhiệm và quyền hạn đổi với các vai trò có liên quan

Lãnh đạo cao nhất phải phân công trách nhiệm và quyền hạn về việc:

–          Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu cũa tiêu chuẩn ISO 9001:2015

–          Đảm bảo rằng các quá trình đều đưa ra  kết quả đầu ra dự tính;

–          Báo cáo về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và các cơ hội cải tiến đặc biệt đối với lãnh đạo cao nhất

–          Đảm bảo thúc đẩy định hướng khách hàng trong toàn bộ Công ty;

–          Đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng được duy trì khi hoạch định và thực hiện thay đổi hệ thống quản lý chất lượng.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Chính sách chất lượng

5.6        Hoạch định

5.6.1       Hành động ứng phó rủi ro và cơ hội

Khi hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức phải xem xét xác định các rủi ro và cơ hội cần phải ứng phó:

–          Đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được kết quả dự tinh;

–          Gia tăng các tác động mong muốn;

–          Ngăn chặn, hoặc giảm các tác động không mong muốn;

–          Đạt được cải tiến

Hành động đưa đến rủi ro và cơ hội sẽ tương ứng với các tác động tiềm tàng trên sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Chính sách quản lý rủi ro

–          Bảng nhận diện rủi ro

5.6.2       Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đạt mục tiêu

Công ty phải thiết lập mục tiêu chất lượng cho các cấp, các phòng ban và các chức năng  liên quan cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng. Mục tiêu chất lượng phải:

*        Nhất quán với chính sách chất lượng;

*        Đo lường được;

*        Tính đến đến các yêu cầu áp dụng;

*        Có liên quan đến sự phù hợp dịch vụ và nâng cao thỏa mãn khách hàng;

*        Được theo dõi;

*        Được truyền đạt;

*        Được cập nhật cho phù hợp.

Khi lên kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu chất lượng, tổ chức phải xác định:

*        Những gì sẽ được thực hiện;

*        Những nguồn lực nào được yêu cầu;

*        Ai sẽ chịu trách nhiệm;

*        Khi nào được hoàn tất;

*        Cách thức đánh giá kết quả.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Mục tiêu chất lượng công ty

5.7        Hỗ trợ

5.7.1       Nguồn lực

Công ty phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thành lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng.

 1. a)Con người

Công ty phải xác định và cung cấp cho nhân sự cần thiết cho việc thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và việc điều hành và kiểm soát các quá trình.

 1. b)Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng có thể bao gồm:

–          Các tòa nhà và các tiện ích liên quan;

–          Thiết bị, bao gồm cả phần cứng và phần mềm;

–          Các nguồn lực vận chuyển;

–          Các thông tin và công nghệ truyền thông

 1. c)Môi trường hoạt động

Công ty xác định cung cấp và duy trì môi trường cần thiết cho hoạt động của các quá trình để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ. Môi trường thích hợp là một sự kết hợp của yếu tố con người và vật chất như:

o  Xã hội (ví dụ như không phân biệt đối xử, bình tĩnh, không đối đầu);

o  Tâm lý (ví dụ như giảm stress, phòng ngừa sự kiệt sức, bảo vệ tình cảm);

o  Vật lý (ví dụ như nhiệt độ, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí, vệ sinh, tiếng ồn).

Thông tin văn bản tham khảo

–          Nội quy công ty

 

 1. d)Theo dõi và đo lường các nguồn lực

Công ty phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo kết quả có giá trị và đáng tin cậy khi việc theo dõi hoặc đo lường được sử dụng để kiểm tra xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình tuyển dụng

–          Quy trình đào tạo

5.7.2       Năng lực

Công ty xác định được năng lực cần thiết của người làm việc để kiểm soát hiệu suất và hiệu quả làm việc có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng

Thông tin văn bản tham khảo

–          Mô tả công việc

5.7.3       Nhận thức

Công ty phải đảm bảo rằng những người làm việc dưới sự kiểm soát của công ty nhận thức được:

–          Chính sách chất lượng;

–          Mục tiêu chất lượng có liên quan;

–          Sự đóng góp của họ vào hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả các lợi ích của việc cải thiện hiệu suất;

–          Các hàm ý về của việc không phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình đào tạo

5.8        Vận hành

5.8.1       Hoạch định vận hành và kiểm soát

BÁCH THẮNG hoạch định, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ

5.8.2       Các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

 1. a)Truyền đạt thông tin

–          Cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ;

–          Xử lý các yêu cầu, hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, bao gồm cả những thay đổi;

–          Tiêp nhận phản hồi khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả khiếu nại khách hàng;

–          Xử lý hoặc kiểm soát tài sản của khách hàng;

–          Thiết lập các yêu cầu cụ thể đối với các hành động dự phòng, khi có liên quan

 1. b)Xác định các yêu cầu đến sản phẩm và dịch vụ.

–          Các yêu cầu pháp luật và chế định áp dụng;

–          Những người được xem là cần thiết của Công ty

 1. c)Xem xét các yêu cầu đến sản phẩm và dịch vụ

Công ty đảm bảo có khả năng đáp ứng các yêu cầu sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Công ty phải tiến hành xem xét trước khi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng

Công ty phải đảm bảo giải quyết các các yêu cầu hợp đồng hoặc đơn hàng khác với định nghĩa trước đây

Các yêu cầu khách hàng phải được tổ chức xác nhận chức trước khi chấp nhận, khi khách hàng không cung cấp bản công bố dạng văn bản về các yêu cầu của họ

 1. d)Thay đổi các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

Tổ chức phải đảm bảo thông tin dạng văn bản liên quan được sửa đổi, và đảm bảo rằng những người có liên quan nhận thức đươc các yêu cầu đã thay đổi, khi có thay đổi về các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ.

Công ty sẽ thông báo dưới dạng văn bản đến các bộ phận liên quan khi có sự thay đổi về các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

5.8.3       Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình thiết kế và phát triển thích hợp để đảm bảo việc cung cấp liên tục sản phẩm và dịch vụ.

Công ty xác định các yêu cầu cần thiết cho các loại hình cụ thể của sản phẩm và dịch vụ được thiết kế và phát triển

Công ty xem xét và kiểm soát các thay đổi được thực hiện trong, hoặc sau quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ, theo mức độ cần thiết để đảm bảo rằng không có tác động xấu đến sự phù hợp với yêu cầu.

Công ty phải đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và các quá trình cung cấp bên ngoài phù hợp với các yêu cầu.

Công ty xác định và áp dụng các tiêu chí đánh giá, lựa chọn, theo dõi hoạt động và đánh giá lại các nhà cung cấp bên ngoài, dựa trên khả năng của họ để cung cấp các quá trình hoặc sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu.

Công ty đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và các quá trình cung cấp bên ngoài không ảnh hưởng xấu đến khả năng của Công ty tromg việc chuyển giao sản phẩm và dịch vụ phù hợp cho khách hàng.

Công ty đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trước khi thông tin cho nhà cung cấp bên ngoài.

5.8.4       Cung cấp dịch vụ

BÁCH THẮNG cung cấp dịch vụ bảo vệ theo các điều kiện được kiểm soát.

Công ty tổ chức thực hiện chăm sóc tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài khi Công ty đang kiểm soát hoặc sử dụng.

Công ty bảo quản đầu ra trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu.

Hoạt động sau giao hàng của Công ty thỏa mãn

o   Yêu cầu chế định và pháp luật;

o   Hậu quả không mong muốn tiềm ẩn liên quan với các sản phẩm và dịch vụ;

o   Bản chất, sử dụng và vòng đời dự tính của sản phẩm và dịch vụ;

o   Yêu cầu khách hàng;

o   Phản hồi của khách hàng.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình tác nghiệp

5.8.5       Kiểm soát đầu ra không phù hợp

Công ty đảm bảo đầu ra không phù hợp với yêu cầu phải được nhận biết và kiểm soát để ngăn chặn việc sử dụng chuyển giao

Công ty có hành động thích hợp dựa vào bản chất của sự không phù hợp và tác động của nó đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ. Điều này cũng áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ không phù hợp được phát hiện sau khi chuyển giao sản phẩm, trong hoặc sau khi thực hiện dịch vụ.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình tác nghiệp

–          Quy trình đào tạo

–          Quy trình kiểm soát sư việc/ vụ việc không phù hợp và hành động khắc phục

5.9        Đánh giá việc thực hiện

5.9.1       Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

 1. a)Sự thỏa mãn khách hàng

Tổ chức phải theo dõi cảm nhận của khách hàng về mức độ đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng. Tổ chức phải xác định các phương pháp cho việc thu thập, theo dõi và xem xét thông tin này

 1. b)Phân tích và đánh giá

Công ty phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin thích hợp phát sinh từ việc theo dõi và đo lường.

Kết quả phân tích được sử dụng để đánh giá:

o   Sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ;

o   Mức độ thỏa mãn khách hàng;

o   Hiệu suất và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng;

o   Mức độ hiệu quả kế hoạch đã thực hiện;

o   Tính hiệu quả của các hành động thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội;

o   Hiệu suất của các nhà cung cấp bên ngoài;

o   Sự cần thiết cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình mua hàng

–          Quy trình đào tạo

5.9.2       Đánh giá nội bộ

BÁCH THẮNG tiến hành đánh giá nội bộ theo kế hoạch để cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình Đánh giá nội bộ

5.9.3       Xem xét của lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Công ty, theo kế hoạch, để đảm bảo nó luôn thích hợp, đầy đủ, hiệu quả và sự liên kết của nó với định hướng chiến lược của Công ty

Thông tin văn bản tham khảo

–          Quy trình xem xét của lãnh đạo

5.10        Cải tiến

Công ty phải xác định và lựa chọn cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao thỏa mãn khách hàng.

5.10.1       Sự không phù hợp và hành động khắc phục

Khi xảy ra sự không phù hợp xảy ra, bao gồm cả khiếu nại, tổ chức có trách phải:

–          Phản ứng lại sự không phù hợp và có thể áp dụng:

–          Đánh giá sự cần thiết phải có hành động loại bỏ nguyên nhân sự không phù hợp, để tránh tái diễn hay xảy ra ở những nơi khác, bằng cách:

–          Thực hiện bất kỳ hành động cần thiết;

–          Xem xét hiệu quả hành động khắc phục đã thực hiện;

–          Cập nhật rủi ro và cơ hội xác định trong quá trình lập kế hoạch, nếu cần;

–          Tiến hành thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, nếu cần.

Thông tin văn bản tham khảo

Quy trình kiểm soát sư việc/ vụ việc không phù hợp và hành động khắc phục

5.10.2       Cải tiến thường xuyên

Công ty phải cải tiến thường xuyên tính phù hợp, tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Công ty phải xem xét các kết quả phân tích và đánh giá, và đầu ra của việc xem xét của lãnh đạo lý, để xác định xem mức độ cần thiết hoặc cơ hội đó sẽ được giải quyết như một phần của cải tiến thường xuyên.

PHẦN VI:      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày Giám Đốc Công ty ký Quyết định ban hành.
 2. Trưởng Phòng HCTH Công ty, BGĐ các Chi nhánh có trách nhiệm phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể CBNV Công ty.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh sự không phù hợp, Phòng HCTH, Ban ISO trình BGĐ Công ty xem xét để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  PHẦN VII:                                                                                               BẢNG MA TRẬN TRÁCH NHIỆM & ĐIỀU KHOẢN ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015 Nội dung Điều khoản Ban GĐ Phòng

HCTH

Phòng

KH

CN

Hà Nội

CN

Bình Phước

Ghi chú
1 Phạm vi P C P P P  
2 Tiêu chuẩn trích dẫn P C P P P  
3 Thuật ngữ và định nghĩa P C P P P  
4 Bối cảnh tổ chức C C C C C  
4.1 Hiểu về tổ chức và bối cảnh tổ chức P C C C C  
4.2 Hiểu về nhu cầu và kỳ vọng các bên quan tâm C C C C C  
4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng C P P P P  
4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình C P P P P  
5 Lãnh đạo C P P P P  
5.1 Vai trò của lãnh đạo và cam kết C P P P P  
5.1.1 Khái quát C P P P P  
5.1.2 Định hướng khách hàng C P C C P  
5.2 Chính sách C P P P P  
5.2.1 Thiết lập chính sách chất lượng C C P P P  
5.2.2 Thông tin về chính sách chất lượng C P P P P  
5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức C C C C C  
6 Hoạch định C P P P P  
6.1 Hành động để ứng phó rủi ro và cơ hội C C P P P  
6.2. Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đạt mục tiêu C C P P P  
6.3 Hoạch định sự thay đổi C P P P P  
7 Hỗ trợ C C P P C  
7.1 Nguồn lực C C P P P  
7.1.1 Khái quát C P C C P  
7.1.2 Con người C P C C P  
7.1.3 Cơ sở hạ tầng C C P P C  
7.1.4 Môi trường cho hoạt động các quá trình C P C C P  
7.1.5 Theo dõi và đo lường các nguồn lực C C C C C  
7.1.6 Kiến thức của tổ chức C P C C P  
7.2 Năng lực C C C C C  
7.3 Nhận thức P P P P P  
7.4 Trao đổi thông tin P P P P P  
7.5 Thông tin dạng văn bản P P P P P  
7.5.1 Khái quát P P P P P  
7.5.2 Tạo lập và cập nhật P P P P P  
7.5.3 Kiểm soát các thông tin dạng văn bản P P P P C  
8 Vận hành P P P P C  
8.1 Hoạch định vận hành và kiểm soát C P C C P  
8.2 Các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch C C C C C  
8.2.1 Giao tiếp khách hàng C C C C C  
8.2.2 Xác định các yêu cầu đến SP và DV P P C C C  
8.2.3 Xem xét các yêu cầu đến SP và DV P P C C C  
8.2.4 Thay đổi các yêu cầu đối với SP và DV P P C C C  
8.3 Thiết kế và phát triển SP và DV C C C C C  
8.3.1 Khái quát C C C C C  
8.3.2 Hoạch định thiết kế và phát triển C C C C C  
8.3.3 Đầu vào thiết kế và phát triển C C P P P  
8.3.4 Thiết kế và phát triển điều khiển C P P P P  
8.3.5 Thiết kế và phát triển kết quả đầu ra C P P P P  
8.3.6 Thay đổi thiết kế và phát triển C P P P P  
8.4 KS các SP, DV và các Q.trình C.cấp bên ngoài C P C C C  
8.4.1 Khái quát C P P P P  
8.4.2 Loại và mức độ kiểm soát P P C C C  
8.4.3 Thông tin cho nhà cung cấp bên ngoài C C C P P  
8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ P P C P P  
8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung dịch vụ C P C P C  
8.5.2 Nhận biết và truy tìm nguồn gốc P P C P P  
8.5.3 Tài sản của KH hoặc nhà cung cấp bên ngoài P P P P P  
8.5.4 Bảo quản P P P C C  
8.5.5 Hoạt động sau giao hàng P P P P P  
8.5.6 Kiểm soát sự thay đổi C P C C C  
8.6 Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ P P C C C  
8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp P P C C C  
9 Đánh giá việc thực hiện C C C C C  
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá P P C C C  
9.1.1 Khá quát P P C C C  
9.1.2 Sự thỏa mãn khách hàng C P C C P  
9.1.3 Phân tích và đánh giá P P C C C  
9.2 Đánh giá nội bộ C C C C C  
9.3 Xem xét của lãnh đạo C P P P P  
9.3.1 Khái quát C P P P P  
9.3.2 Đầu vào xem xét của lãnh đạo C C C C C  
9.3.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo C P P P P  
10 Cải tiến C C C C C  
10.1 Khái quát C C C C C  
10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục C C C C C  
10.3 Cải tiến thường xuyên C C C C C  

  Ghi chú:  C: Trách nhiệm chính          P: Trách nhiệm phụ

Các quá trình –dịch vụ chính tại Công ty: